מבוא

 1. ברוך הבא לאתר דגש טכנולוגיה מסייעת www.dagesh-at.co.il (להלן "האתר") מפעילה דגש טכנולוגיה מסייעת ע.מ 065220717  (להלן "דגש"). האתר מאפשר הזמנה ללא תהליך סליקה  של מוצרי טכנולוגיה מסייעת (להלן "המוצרים"). אותם דגש משווקת בישראל. ההזמנה באתר, תתאפשר בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן "תנאי השימוש")
 2. המשתמש באתר (להלן "המשתמש") נדרש לקרוא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או הזמנת מוצר באמצעות האתר שכן, המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או הזמנה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמת המשתמש להוראות תקנון זה. המשתמש אינו חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם המשתמש אינו מסכים לאמור כאן, המשתמש מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 3. דגש שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי בתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
 4. השימוש בלשון זכר בלבד הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר, זכר ונקבה גם יחד.
 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

תנאי סף לביצוע הזמנה באתר

ביצוע ההזמנה באמצעות האתר יתאפשר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 1. המשתמש הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראלבמידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18 או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מסיבה אחרת) יחד להלן, (לצורך תקנון זה "הקטין"), כי אז נדרש הקטין בזאת לידע את האפוטרופוס הממונה עליו ו/או את הוריו יחד (להלן לצורך תקנון זה: "הממונים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם מראש לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהואבמסגרת האתר. על הממונים חלה האחריות ליידע את הקטין המעוניין להשתמש באתר בדבר תנאי השימוש בו וכן לפקח על פעילותו. כל פעילות אשר תבוצע על ידי קטין באתר תחשב כאילו ניתנה הסכמת הקטין ו/או הממונים עליו לאמור בתנאי התקנון.
 2. המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
 3. המשתמש פועל ברשות עצמו או מטעם עמותה או ארגון המבקשים לבצע הזמנה.
 4. ההזמנה אושרה על ידי צוות דגש לביצוע – בד"כ תוך 24 שעות ממועד ההזמנה באתר.
 5. המוצרים המבוקשים זמינים במלאי האתר.
 6. המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.

פרטי המשתמש

 1. בעת ביצוע הזמנה באתר יידרש המשתמש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: מספר תעודת זהות, שם פרטי ושם משפחה, במקרה של תאגיד - שם ומס' חבר, טלפון, כתובת מדויקת, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתרהמשתמש מתחייב בזאת למסור את פרטיו האישיים בלבד וכן מתחייב כי הפרטים שימסרו הינם נכונים, עדכניים, מלאים ומדויקים ומצהיר כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתומובהר כי במסגרת הליך ההזמנה ומסירתה למשתמש נדרשת זמינות המשתמש באופן טלפוני ו/או לקבלת מסרונים וכי במקרה של חסימת קו טלפוני לקבלת תוכן ו/או "טלפון כשרו/או מניעה אחרת לקבלת מסרונים מדגש, לא ניתן יהיה להשלים את תהליך ההזמנה ומסירתה והמשתמש מאשר כי הדבר ידוע ומובן לו ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות כלשהן כלפי דגש במקרה של אי קבלת מידע באמצעות טלפון/מסרון מן הטעמים הללומובהר כי במידה והפרטים שיימסרו יהיו שגויים, חלקיים או לא מדויקים, כי אז לא תוכל דגש להבטיח את ביצוע ההזמנה ו/או את אספקת המוצרים לידי המשתמש במועד המתוכנן.
 2. אין להזין פרטי אשראי או חשבון בנק בתהליך ההזמנה
 3. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שמסירת פרטים כוזבים ו/או פרטים שאינם שלו עלולה להוות עבירה פלילית וכי במקרה של מסירת פרטים כוזבים ייתכנו צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לדגש בשל כך.
 4. בעצם ביצוע ההזמנה באמצעות האתר מתחייב המשתמש לבצע הזמנה בפועל ולשלם על ההזמנה כמפורט בטופס ההזמנה ובמחיר שנקבע ע"י דגש ובתנאי התשלום לפי הסיכום עם דגש.

ביצוע הזמנה באמצעות האתר

 1. לצורך ביצוע ההזמנה, לאחר מסירת פרטיו האישיים כמפורט בסעיף  לעיל, יידרש המשתמש לאשר את ביצוע הזמנתו (להלן: "ההזמנה")
 2. לא יתבצע תשלום בגין ההזמנה באתר. התשלום יתבצע מול דגש לאחר אישור ההזמנה מצד המשרד.
 3. עם סיום הליך ההזמנה ישלח לדואר האלקטרוני של המזמין מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק (להלן: "מסמך פרטי ההזמנה")
 4. לא תתבצע סליקה באתר ואין להשאר פרטים אישיים ופרטי אשראי. במידה והושארו דגש תתעלם מפרטים אלו.

יובהר ויודגש כי ביצוע ההזמנה בפועל על ידי דגש יעשה רק לאחר שיתקבל אישור מדגש בדבר שלמות ההזמנה, ובכפוף לזמינות המוצר במלאי.

לשיקולה הבלעדי של דגש לקבל או לא לקבל הזמנה מהאתר לפי ראות עינה. המשתמש רשאי לברר מול משרדי החברה את סיבת הדחייה. אין כל חובה להשלמת תהליך הרכישה אם דגש החליטה כי הזמנה זו אינה לטובתה.

 1. מובהר כי זמן אספקת המוצרים אל המשתמש יימנה החל ממועד אישור העסקה על ידי דגש ולא ממועד ביצוע ההזמנה באתר.
 2. מרגע ביצוע ההזמנה באתר ואילך תהיה רשאית דגש לשלוח אל המשתמש הודעות עדכון באמצעות דוא"ל ו/או מסרונים, בדבר סטטוס ביצוע ההזמנהמובהר כי ייתכנו אי דיוקים בהודעות העדכון באשר למועדי ליקוט ההזמנה, אריזתה, העברתה למשלוח וכוולכן רק רישומיה הממוחשבים של דגש יהוו ראיה מחייבת באשר למועדי ביצוע שלבי ההזמנה השונים.
 3. הזמנה באתר אינה מבטיחה המצאות מלאי זמין.דגש אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל המוצרים והדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר. במקרה שלאחר הזמנת מוצר באתר על ידי המשתמש, יתברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, כי אז תוכל דגש, לפי שיקול דעתה, להודיע על כך למשתמש ולהציע לו מוצר חלופי או לחלופין, לבטל את הזמנת המוצר ולזכות את הלקוח בעלות המוצר המבוטל כפי שחושבה בהזמנה – אם חויב.
 4. מבלי לגרוע מאילו מהוראות תקנון זה, מובהר כי בתקופות בהן ייערכו מבצעים שונים באתר תהא דגש רשאית להורות בדבר שינויים שונים באתר ו/או במגוון השירותים המוצעים ללקוחות האתר. לשם הדוגמא: במהלך תקופת מכירה מיוחדת ("sale")  ייתכן ולא תינתן האפשרות להזמנת מוצרים אחרים.
 5. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 6. דגש משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת (להלן: "המחירים") עם זאת, לאור עדכון המחירים מעת לעת עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת צירוף המוצר לעגלת הקניה לבין עת השלמת הליך הזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. למען הסר ספק, דגש לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור. הובהר כי דגש רשאית לעדכן ולשנות את המחירים מעת לעת וללא הודעה מוקדמת והמחיר המחייב יהא המחיר שנמסר למשתמש בעת השלמת הליך הזמנה.
 7. לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת).
 8. לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בחיוג למשרדי החברה או הזמנה בפקס אלא רק באתר דגש.
 9. במקרה של מבצעים מיוחדים ופרסום "תקנון מבצע" יחולו על המבצע הוראות "תקנון המבצע". התקנון יפורסם באתר.

אספקת המוצרים

 1. דגש תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר אל כתובת בישראל שיציין המשתמש בעת הזמנתו.

 2. במידה של יעד מרוחק או הובלה מעל קומה שלישית ללא מעלית או גישה מוגבלת או צורך במנוף, יגבה מחיר נוסף וזאת כמובן בתיאום מראש.
 3. ייתכנו עלויות שילוח נוספות למשקל חריג של מוצרים (כגון עמוד נייד) או לכתובת שאינה נגישה לשליח החברה או דואר ישראל (כגון מזרח ירושלים ושטחי A)

 

אספקת מוצרים לבית המשתמש/מען אחר שמסר

 1. משלוח אל בית הלקוח או מען אחר שמסר המשתמש, לפי בחירתו, יבוצע בכפוף לתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי המשלוח") דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר. התשלום עבור המשלוח יצטרף לתשלום הכולל עבור המוצרים שהוזמנו, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בהתאם להוראות הדין.
 2. דגש תפעל ככל יכולתה לספק את הפריטים לכל מען ברחבי הארץ ואולם אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.
 3. תעריף דמי המשלוח יפורסם באתר ויכול להשתנות מעת לעת.
 4. שירותי השילוח יבוצעו באמצעות חברת שליחויות עצמאית (להלן: "חברת השילוח") לפי בחירת דגש ושיקול דעתה ויכול שזהות החברה המשלחת תשתנה מעת לעתמובהר כי דגש לא תהא אחראית למעשה ו/או מחדל של חברת השילוח.
 5. דגש תפעל על מנת לספק את המוצרים שהוזמנו על פי התנאים ודמי המשלוח הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנהבמועד עדכון תקנון זה זמן אספקת המוצרים מרגע הזמנתם באתר הינו בתוך 7ימי עסקים לכל היותר. מובהר כי מועד אספקת המוצרים המצוין באתר מתייחס לימי עסקים (היינו, בספירת הימים לא יספרו ימי ו-ש', ערבי חג וחגוכן, כי המועד לתחילת ספירת ימי העסקים יהא במועד אישור דגשלתשומת לב המשתמש, הזמנה שבוצעה באתר שלא ביום עסקים או ביום עסקים, לאחר השעה, 14:00 יחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.
 1. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג.
 2. מובהר כי התחייבות דגש לאספקת המוצרים הינה בכפוף להשלמת ביצוע התשלום על ידי המשתמש או תנאי התשלום של הלקוח ואישורו על ידי דגש וכן בכפוף לזמינות המוצרים במלאי.
 3. לשם מסירת המוצרים המוזמנים לידי המשתמש בביתו או במען שמסר, ייצור נציג חברת השילוח קשר טלפוני עם המשתמש לשם תיאום המסירה (באמצעות שיחת טלפון ו/או מסרונים). מובהר כי מסירת המוצרים במועד הינה תלויה, בין היתר, בזמינות הלקוח לשם תיאום קבלתם עם הנציג כאמור.

מובהר כי עיכוב באספקת מוצר, הנובע מאי זמינות הלקוח לא יחשב, בכל מקרה, כאיחור במסירת ההזמנה על ידי דגש ולא יזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו.

 1. דגש לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטי התקשרות שגויים ו/או לא מדויקים/מלאים שמסר המשתמש וכן, לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות, נזקי טבע וכיוצ"בבמקרה של איחור או עיכוב באספקה צפויים ו/או הידועים לדגש מראש, תנקוט דגש במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד ההזמנה.
 2. שינוי מען המשתמש למסירת המשלוח לאחר שהמשלוח כבר יצא אל המען שהוזן באתר בעת ביצוע ההזמנה, יבוצע על ידי דגש, בתיאום עם המשתמש (באמצעות מחלקת שירות הלקוחות), בכפוף לתשלום בסך 20.

ביטול עסקה

 1. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן;
 2. ביטול העסקה ייעשה תוך 14  ימים מיום קבלת המוצר, או מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם.
 3. הודעת ביטול ניתן למסור אל מחלקת שירות הלקוחות של דגש בטלפון 03-7313276, במייל info@dagesh-at.co.il, בדואר רשום לכתובת תפוצות ישראל 6ב' ת.ד 801, גבעתיים, מיקוד 5310801.
 4. בהודעת הביטול יש לציין את שם ומספר הטלפון והזהות של המשתמש ומספר ההזמנה ו/או פרטי זיהוי נוספים שידרשו לשם זיהוי העסקה וזהות מבטל העסקה.
 5. החזרת הפריט לידי דגש תבוצע באחת מהדרכים הבאות: מסירת הפריט במשרדי דגש או שליחת הפריט אל משרדי דגש באמצעות דואר /ואו שליח ו/או בדרך אחרת.
 6. החזרה תתבצע רק בתיאום עם נציגי דגש מראש (באמצעות מחלקת שירות הלקוחות.
 7. ההחזרה המוצר תתבצע רק באריזה מקורית שלא נפגמה וכאשר המוצר במצבו כפי שסופק ללקוח. מוצר פגום או חסר או שנעשה בו שימוש, לא יזוכה.
 8. המוצר יוחזר על חשבון המשתמש.

ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה

 1. כספו של המשתמש יושב לו תוך 14  ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם לפי ראות עיניה של דגש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).
 2. דמי ביטול ו/או עלויות השילוח עשויים להיגבות מהלקוח על פי שיקול דעתה הבלעדי של דגש לרבות מקרים בהם ההזמנה המלאה לא חויבה בדמי משלוח אך לאור ביטול חלקה יש לשלם דמי משלוח וזאת בהתאם למדיניות המשלוחים כפי שמפורסמת באתר.ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או בשל הפרה של החוזה על ידי דגש

 1. על המשתמש לבדוק את הפריט/ים מיד עם קבלת ההזמנה לידיובמידה ופריט כלשהו התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, יהא רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 2 יומי עסקים מיום קבלת הפריט לידיו.
 2. על המשתמש להוכיח בתמונה שהמוצר שהתקבל פגום ולשלוח לדגש.
 3. בביטול בנסיבות אלה לא ייגבו דמי ביטול, כספו של המשתמש יושב לו תוך 14  ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר אל דגש על חשבונה.
 4. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.
 5. לדגש תעמוד הזכות לתבוע את המשתמש בשל ירידה בערך המוצר.
 6. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה באשראי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה או בצ'ק או בהעברה בנקאית או כזיכוי לרכישות עתידיות. במקרה של ביטול חלק מן העסקה (החזרת פריט אחד מבין כמה שנרכשו) דגש תחזיר למשתמש, בתוך14  ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו בגין הפריט המוחזר.
 7. בכל מקרה, דגש תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה ובהתאם לדין, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5%  ממחיר המוצר או100  שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם (ולמעט במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה).
 8. החזרת המוצר לשם החלפתו במוצר אחר או לקבלת זיכוי כספי תעשה בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת בדגש, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך30  ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש. החזרת המוצר תיעשה במשרדי דגש, בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט, אריזתו לא נפתחה ולא הוסרו תוויות הפריט.
 9. סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל הזמנה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 10. בכל שאלה הקשורה לביטול העסקה, בירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של דגש בדוא"ל info@dagesh-at.co.il או בטלפון 03-7313276.

ביטול העסקה על ידי דגש

דגש תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה בנסיבות להלן:

 1. במקרה ונפלה באתר טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר המוצג באתר ובין אם בתיאור המוצר כפי שהוצג באתר;
 2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
 3. אם התברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה של המשתמש ו/או מי מטעמו;
 4. אם המוצר המוזמן סופק לכתובת ו/או לסניף לפי בחירת הלקוח ואולם לא נאסף במשך 14 ימי עסקים ו/או לא נוצר קשר עם הלקוח לשם מסירתו עקב אי זמינות הלקוח ו/או פרטי התקשרות שגויים/חלקיים/לא עדכניים.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתרבמקרה זה, תבוטל העסקה ודגש תימנע מחיוב המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי דגש בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

הגנה על הפרטיות ומאגרי מידע

 1. דגש ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידעפרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של דגש אשר אחת ממטרותיו היא דיוור ישירלהסרה ממאגר המידע, יש לפנות בכתב לכתובת מייל info@dagesh-at.co.il או באמצעות טלפון 03-7313276 לשירות הלקוחות של דגש. 
 2. מובהר כי על מנת להגן על סודיות המידע פועלת דגש באמצעים שונים להגנת המידע באתר.מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של דגש להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמורבידי דגש ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דגשכמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, דגש לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. לתשומת לב המשתמשבמעמד ההזמנה הראשונה באתר יתבקש המשתמש לבחור במקום המיועד לכך האם הינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת מידע תכני באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S)אם המשתמש אינו מעוניין לקבל מידע תכני ו/או הודעות על מבצעים והנחות מדגש, הוא יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן יוכל להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר לרבות במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שיקבל מדגש.
 4. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים,התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא"ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית "עוגיה" (Cookies) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכד'. מובהר כי המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים, פרט למידע פרטי חסוי, ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או מועדון הלקוחות ו/או לניהולו התקין של האתר( כגון על ידי העברת מידע לעובדי החברה ו/או לספקי האתר והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
 5. דגש תוכל למסור פרטים כאמור גם לצרכים אחרים ככל שתידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון ושימוש הלקוחות באתר ו/או אם תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר וככל שהמידע יועבר לאותו גוף שיקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות בחברה ו/או אם תעלה טענה ו/או יתעורר חשד אצל החברה כי הנרשמת לאתר ביצעה מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים ו/או חשד כי המשתמשת ביצעה שימוש שיש בו משום לאפשר, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה בלתי חוקי ו/או חשוד כמעשה בלתי חוקי ו/או שימוש שיש בו משום הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה.
 6. רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שמידע אודות פרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיה יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדיןמשתמש רשאי לדרוש מהחברה בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידעהמשתמש מוסר את פרטיו מרצונו החופשיידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע אודותיו. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמש בלבד.

זכויות יוצרים וקנין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הינם רכושה הבלעדי של דגש טכנולוגיה מסייעת בלבד.
 2. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, תרשימים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי, אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב (להלן "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרותהמידע הוא קניינה של דגש או של צדדים שלישיים אשר התירו לדגש לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.
 3. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר דגש, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד') קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר דגש, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם דגש בלא קבלת הסכמת דגש מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר דגש לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת דגש מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן) בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחריתאין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של דגש מראש ובכתבאין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבדאין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו דגש, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתבשם החברה, שם המותג (דגש), סימני המסחר של דגש (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב' - הם כולם רכושה של דגש בלבדאין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים (icons)  כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב ,הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo)  וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של דגש ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם דגש נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 4. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של דגש.
 5. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות במידע ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות בינ"ל, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק הימנו.
 6. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה, אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת  המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.